பிரசவ லெகியம் தயரிப்பது எப்படி?

பிரசவ லெகியம் தயரிப்பது எப்படி?
நான் முன்பெ இந்த கேள்வியை கேட்டேன் யாரும் பதில் கூறவில்லை

மேலும் சில பதிவுகள்