please help me friends

எனக்கு மாத விலக்கு வரவில்லை 50 நால் ஆகிரது பெர்க்னன்cய் இல்லை என்ன வகையன உனவுகல் சாப்பிட்டல் மாத
விலகு வரும் என்ட்ரு சொல்லவும்
please help me friends urgent

டாக்டர்ட போங்க.

j

உன்னைப் போல் பிறரையும் நேசி..........

j

உன்னைப் போல் பிறரையும் நேசி..........

மேலும் சில பதிவுகள்