என் மகனின்பள்ளிக்கு செல்வது பற்றி

என் மகனுக்கு 3.5 வயதுகுரை பிரவசதில் பிற்ந்தான் நல்லா சுறுசுறுப்பா இருப்பான் ஆனால் மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பான்..பள்ளிகுட்தீற்கு இப்ப அனுப்பலமா? இல்லை இன்னும் 6மாதம் ஆகட்டுமா? வீட்ல சொல்லி தருகிறேன் நல்லா சொல்றான்.

Don't worry, you can very well send your son to School. One of my friend's(her name is also Kavitha) son is born in full term but with very less weight(2.00kg) and was in ICU for few days. She is sending her son to school once he completed his 2 years. The boy is now 3 years old, weighing around 10.5kg. He is very slim but very active and you cannot find any difference other than his weight and height. My friend is trying to make him gain wight but in vein. Pedi. adviced her to give pediasure, so he is taking PediaSure's nutripal. That boy is more active but looks like 2 years old (both height and weight). He is wearing 2 yrs old dresses not three. His teacher says he is very good in learning.

thank you for your mail. ok i will try to give pediasure. his hemoglobin content in blood is very less (HGB : 11.5 g/dl) only. present wt is 13.5 kg. i am worryed about his weak health. now ok he is in house i can take care of him health. after sending to school infection chancess are more. any have i planned to send him to school on april 09. if any thing is there please send maill to me. once again thank you very much for your mail.
S.KAVITHA
RIYADH,
SAUDI ARABIA

S.KAVITHA
RIYADH,
SAUDI ARABIA

மேலும் சில பதிவுகள்