ஆஜீரணம் கோளாறு

ஆஜீரணம் கோளாறு அடிக்கடி ஏப்பம் வந்தால் என்ன பண்ணுவ்து வைத்தியம் சொல்லுங்கள்

எனக்கு வலி மாத்திரை சாப்பிட்டதில் அலர்ஜி ஏர்பட்டுள்ளது என்ன செய்வது

எனக்கு வலி மாத்திரை சாப்பிட்டதில் அலர்ஜி ஏர்பட்டுள்ளது என்ன செய்வது

மேலும் சில பதிவுகள்