அநுபவங்கள்

நாம் அனுதினமும் வாழ்க்கையில் ஏதாவது படிக்கிறோம். இங்கு நம் சகோதரிகள் தங்களுடைய பிரச்சினையையும் அதை எப்படி சமாளித்தீர்கள் என்று எழுதினால் அதை படிக்கும் மற்றவர்களுக்கு அதே பிரச்சினை இருந்தால் எப்படி சமாளிக்கலாம் என்று ஒரு ஐடியா கிடைக்கும்.

மேலும் சில பதிவுகள்