டோஸ்டர்

ப்ரெட் டோஸ்டர் செலெக்ட் செய்வது எப்படி? நல்ல ப்ராண்ட் சென்னையில் எங்கு கிடைக்கும்?

Dear Prabha , All Brand

Vasanth & Co. in T. Nagar, Chennai
Address:
#37/1
North Usman Road
T. Nagar
Chennai -600017
Phone: 044-66247327, 044-28342901

Hamilton Beach Toaster Oven – Broiler Proctor Silex Meal Maker: 6-slice capacity, with Broil, Bake and Keep Warm options.

· Panasonic Toaster Oven NBG 100PS: 4-slice capacity with Auto-Cook Menu and a digital timer.

· Black & Decker Toaster Oven TR0651W: features Electric Control.

· Krups Toaster Oven FBE-212 Digital Compact Convection Oven: 4-slice capacity with touch-pad controls.

· KitchenAid Toaster Oven KCO 1005OB: 6-slice capacity countertop oven.

· DeLonghi Convection Toaster Oven AS690 Airstream: multifunction oven with porcelain interior for easy cleaning.

Ok prabha.

மிக்க நன்றி. நான் விசாரித்து பார்க்கிறேன்

Vera Ethavadhu Help Venuma Prabha.

which is good induction stove

நம்பிக்கையே வாழ்க்கை

மேலும் சில பதிவுகள்