லொசன்

நான் அனு. இத்தலத்திற்கு புதுசு. நான் யு.ஸ்ல் இருக்கிரென். எனக்கு வின்டர் அன்டு சம்மர் -ல் எந்த லொசன் பொடவேன்டும் என்றூ கூருங்கள். உதடுகள் உலர்ந்து தொல் உரிகிரது. என்ன லிப்பாம் பொடலாம் பிலிஸ் பதில் சொல்லுங்கள் .அன்புடன் அனு

மேலும் சில பதிவுகள்