உல்லன் நிலைமாலை - 2

தேதி: December 30, 2010

4
Average: 3.1 (15 votes)

 

கருஞ்சிவப்பு, மஞ்சள்நிற உல்லன் நூல் - ஒரு கண்டு
ஃப்ளவர் லூம் (Flower loom)
ஊசி
கத்தரிக்கோல்
பெவிக்கால்
ஐஸ்க்ரீம் ஸ்டிக் - 15

 

நிலைமாலை செய்வதற்கு மேற்சொன்ன பொருட்கள் அனைத்தையும் தயாராக எடுத்து வைக்கவும்.
இதற்கு முன்பு ஃப்ளவர் லூம்மில் பூ செய்யும் முறை http://www.arusuvai.com/tamil/node/15088 இந்த லிங்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த செய்முறையை பார்த்து 15 பூக்கள் செய்து எடுத்துக்கொள்ளவும். 10 பூக்கள் மஞ்சள் நிறத்திலும், 5 பூக்கள் கருஞ்சிவப்புநிற நூலிலும் பின்னி எடுத்துக் கொள்ளவும்.
ஃப்ளவர் லூம்மில் பெரிய செய்வதற்காக உள்ள ஏதாவது ஒரு குச்சியில் சிவப்புநிற உல்லன் நூலை முடிச்சுப்போட்டுக் கொள்ளவும். முடிச்சு போட்டிருக்கும் குச்சியையும், சிறிய பூ செய்வதற்கான குச்சிக்கு நேர் எதிரே உள்ள இரண்டு குச்சியையும் சேர்த்து ஒரு சுற்று சுற்றி இந்த குச்சிக்கு எதிரே உள்ள குச்சியில் சுற்றவும்.
இதேப்போல் உல்லன் நூலை இரண்டு இரண்டு குச்சியாக சேர்த்து சுற்றி சுற்றி எடுக்கவும்.
சிவப்பு உல்லன் நூலில் ஆறு அடுக்கு வருவதுபோல் சுற்றவும். கடைசியில் ஆரம்பித்த இடத்திற்கே நூலை கொண்டு வந்து அந்த குச்சியில் ஒரு சுற்று சுற்றி முடிச்சுப்போட்டுக் கொள்ளவும். மீதி நூலை நறுக்கி விடவும்.
இப்போது சிறிய குச்சியில் மஞ்சள்நிற நூலை முடிச்சுப்போட்டுக்கொண்டு சிறிய பூ செய்வதற்கான செய்முறை பார்த்து பூவை சுற்றிக் கொள்ளவும். முதலில் சுற்றிய கருஞ்சிவப்புநிற நூலை இடதுகையால் நன்கு அழுத்திக் கொண்டு மஞ்சள்நிற நூலை சுற்றவும். அப்பொழுதுதான் சுற்றுவதற்கு எளிதாக இருக்கும்.
மஞ்சள்நிற நூலையும் ஆறு முறை சுற்றி ஆரம்பித்த இடத்திற்கே கொண்டுவந்து முடிச்சுப்போட்டுக் கொள்ளவும்.
பெரிய ஊசியில் கருஞ்சிவப்புநிற உல்லன் நூலை தேவையான அளவு எடுத்து இரட்டையாக கோர்த்து அடியில் முடிச்சுப்போட்டுக் கொள்ளவும். இந்த நூலில் முடிச்சுப்போட்ட பகுதியை இடது கையால் பிடித்துக் கொண்டு, ஊசியை ஃப்ளவர் லூம்மில் சுற்றியிருக்கும் பூவின் அடிவழியாக உள்ள துளையில் விட்டு மேல்வழியாக இழுக்கவும். பிறகு ஊசியை ஏதாவது ஒரு பூவிதழ் பகுதியின் இடைவெளியில் விட்டு அடிவழியாக கொண்டு வந்து நடுவிலுள்ள துளையில் விட்டு மேல்வழியாக இழுக்கவும். இதுப்போல் ஒவ்வொரு இதழின் இடைவெளியிலும் சுற்றி கடைசியில் அடிவழியாக கொண்டு வந்து முடிக்கவும்.
முன்பு இடதுகையால் பிடித்து வைத்திருக்கும் நூலையும், இதையும் சேர்த்து இரண்டு முடிச்சுப்போட்டுக் கொள்ளவும். பிறகு ஒவ்வொரு இதழ்களாக கழற்றி விடவும்.
இதுப்போல் மூன்று பெரிய பூக்கள் செய்து கொள்ளவும். இரண்டு கருஞ்சிவப்பு நிறத்திலும், ஒன்று மஞ்சள்நிறத்திலும் செய்யவும்.
உங்கள் கதவுநிலையின் அளவுக்கேற்றார் போல் கருஞ்சிவப்புநிற உல்லன்நூலை அளந்து எடுத்துக்கொள்ளவும். ஒரு தெர்மாக்கோல் ஷீட்டின் மேல் கதவுநிலையின் நீளத்தை குறித்துக்கொண்டு அதன் இருமுனையிலும் ஒரு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியை இரண்டாக உடைத்து சொருகி வைக்கவும்.
நூலை ஒரு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் முடிச்சுப்போட்டு மற்றொரு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் சுற்றி முதல் ஐஸ்க்ரீம் குச்சிக்கு கொண்டு வரவும். இதேப்போல் நூலை 60 சுற்றுக்கள் சுற்றி கடைசியில் ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் நூலை சுற்றி நன்கு இறுக்கமாக இரண்டு முடிச்சுப்போட்டுக் கொள்ளவும்.
ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் சுற்றிய நூலின் முனையிலிருந்து 5 செ.மீ இடைவெளிவிட்டு மஞ்சள்நிற நூலால் படத்தில் உள்ளது போல் இரண்டு சுற்றுகள் சுற்றி நன்கு இறுக்கமாக முடிச்சுப்போட்டு மீதி நூலை நறுக்கி விடவும். இதேப்போல் 5 செ.மீ இடைவெளியில் நூலின் கடைசி வரைக்கும் மஞ்சள்நிற நூலால் முடிச்சுப்போடவும். பின்னர் தெர்மாக்கோலில் சொருகிய ஐஸ்க்ரீம் குச்சியை எடுத்து விடவும்.
12 ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில், முதல் எட்டு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் மட்டும் கருஞ்சிவப்பு நிற நூலை சுற்றி வைக்கவும். ஐஸ்க்ரீம் குச்சியின் மேலும், கீழும் ஒரு இன்ச் இடைவெளிவிட்டு சுற்றவும். மீதியுள்ள நான்கு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் மஞ்சள்நிற நூலால் சுற்றவும். நூல் சுற்றிய ஐஸ்க்ரீம் குச்சியை படத்தில் உள்ளது போல் வைத்து பெவிக்கால் தடவி ஒட்டி வைக்கவும். கருஞ்சிவப்புநிற நூல் சுற்றிய ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் மஞ்சள்நிற பூவை ஒட்டவும். மஞ்சள்நிற நூல் சுற்றிய ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் சிவப்புநிற பூவை பெவிக்கால் வைத்து ஒட்டி நன்கு காயவிடவும்.
அடுத்து இரண்டு முழு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியை எடுத்து அதனை இரண்டாக வெட்டி மூன்று துண்டுகள் எடுத்து வைக்கவும். இரண்டு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் மஞ்சள்நிற நூலாலும், மற்றொரு குச்சியில் கருஞ்சிவப்புநிற நூலால் சுற்றி பெவிக்கால் வைத்து ஒட்டிக் கொள்ளவும். இந்த ஐஸ்க்ரீம் குச்சியின் ஏதாவது ஒரு முனையில் மஞ்சள்நிற நூல் சுற்றிய இரு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியிலும் கருஞ்சிவப்புநிற பெரிய பூவை பெவிக்கால் தடவி ஒட்டவும். மற்றொரு ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் மஞ்சள்நிற பூவை வைத்து ஒட்டவும்.
ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் சுற்றி வைத்திருக்கும் நூலை எடுத்துக்கொள்ளவும். முதலில் மஞ்சள்நிற நூலால் முடிச்சுப்போட்ட இடத்தில் மஞ்சள்நிற பூவை ஒரு இதழில் கோர்த்து முடிச்சுப் போட்டுக் கொள்ளவும். அடுத்து மூன்று கட்டங்கள் விட்டு மஞ்சள்நிற பூவை கோர்த்து முடிச்சுப்போடவும். இதுப்போல் மூன்று, மூன்று கட்டங்கள் விட்டு இரண்டு சிவப்புநிற பூவையும், இரண்டு மஞ்சள்நிற பூவையும் கோர்த்து முடிச்சு போட்டு வைக்கவும்.
கோர்த்து வைத்திருக்கும் பூவின் பின்புறத்தில் பெவிக்கால் தடவி, ஐஸ்க்ரீம் குச்சியில் ஒட்டி வைத்திருக்கும் பூவை படத்தில் உள்ளது போல் வைத்து ஒட்டி விடவும்.
அதன் நடுவில் பெரிய பூ ஒட்டி வைத்திருக்கும் குச்சியை ஒட்டிக்கொள்ளவும். கருஞ்சிவப்புநிற பூ ஒட்டிய ஐஸ்க்ரீம் குச்சியின் நடுவில் மஞ்சள்நிற பெரிய பூவை ஒட்ட வேண்டும். மற்ற இரண்டு இடங்களிலும் கருஞ்சிவப்புநிற பெரிய பூவை ஒட்டி நன்கு காயவிடவும். பிறகு கதவுநிலையில் நிலைமாலையின் இருமுனையையும் நடுவே சமமாக பிரித்து ஆணியில் மாட்டிவிடவும். அழகான நிலைமாலை தயார். பூக்கள் பின்னி வைத்துக் கொண்டால் எளிதாக செய்துவிடலாம்.

உறுப்பினரது அண்மைக் குறிப்புகள்

மேலும் சில கைவினைகள்


Comments

ரொம்ப அழகா செஞ்சிருகீங்க ... நீண்ட நாட்களாக woolen நூலில் ஒன்றும் வரவில்லையே என்று நினைத்திருந்தேன். இன்று வந்து விட்டது. முயற்சி செய்து நன்றாக வந்தால் கண்டிப்பாக படம் அனுப்புகிறேன்

your craft is super. it looks very nice. keep it up. with regards g.gomathi.

ungalathu nelaimalai its very nice

it's very beautyfull.

டீம்,
அழகான நிலைமாலை. முதலும் இந்த லூம் கைவேலை ஒன்று போட்டு இருந்தீங்க. லூம் வாங்கினதும் கட்டாயம் செய்து பார்க்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்

ஹலோ செல்லம்
என் பெயர் binta உள்ளது
உங்கள் சுயவிவர மிகவும் அழகாக ஏனெனில் நான், இன்று உங்கள் சுயவிவரத்தை பார்த்தேன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக பெற, இங்கே என் மின்னஞ்சல் முகவரி (bintajaafar@yahoo.com) நான் நீங்கள் என் புகைப்படங்கள் அனுப்ப மற்றும் இன்னும் சொல்ல என்று என்னை ஒரு மின்னஞ்சல் அனுப்ப தயவு செய்து உள்ளது என் சுய பற்றி,. தூரம் நினைவில், நிறம், மதம் அல்லது பழங்குடி பிரச்சினையில்லை ஆனால் விஷயங்களில் மிகவும் நேசிக்கிறேன் இல்லை (bintajaafar@yahoo.com) எனக்கு மின் அஞ்சல்.
binta முத்தம்
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hello Dear
My name is binta
I saw your profile today and get interested to know you, because you look very nice in your profile, here is my email address (bintajaafar@yahoo.com) please send me an email so that i will send you my photos and tell you more about my self,mail me at(bintajaafar@yahoo.com).Remember distance,color,religion or tribe does not matter but love matters a lot.
kiss binta

ரொம்ப அழகா இருக்கு. நானும் செய்தேன். நன்றி.

ellam avan seyal

Superb

super