எனக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு தொப்பை விழுந்து விட்டது. தொப்பையை குறைக்க வழி சொல்லுங்க.