குழந்தைகளுக்கு ஒட்ஸ் கஞ்சி கொடுக்கலாமா. என் குழந்தைக்கு 7 மாதம் ஆகிறது.