இறால் குழம்பு செய்வது எப்படி ?

அதன் தலையை clean பண்ணுவது யிப்படி ? அதன் தலையை அறைத்து குழம்பு வைத்தா
நன்றாக இருக்குமா ?

நல்ல சுவையாக இருக்கும்

"முயற்சியுடையோர் இகழ்ச்சியடையார்"

மேலும் சில பதிவுகள்