சுய பரிசொதனை ?

நான் எதெனும் தொழில் தொடங்லாம் நு நினைக்கிரென் ஆனால் என்ன தொழில் செய்ரது எனக்கு என்ன திறமை இருக்கு நு தெரியலா அதன் உங்கலிடம் ... சொல்ல்கிரென் இதெனும் சுய பரிசொதனை இருக்கிரதா

மேலும் சில பதிவுகள்