உடல் சூடு குறைய

அன்பு தோழிகளே,

உடல் சூடு குறைய என்ன செய்ய வேண்டும்?

Drink lot of water.
Use small onions in ur daily cooking.
Drint tender coconut .
Atleast take one fruit a day (apple/banana/pomegranite).
Vendayam is a very good medicine to reduce heat.

Romba thanks pa.

grapes is a very good medicine.

மேலும் சில பதிவுகள்