லேபராஸ்கோபி மூலம் கருதடையை நீக்க வாய்ப்புள்ளதா

லேபராஸ்கோபி மூலம் கருதடையை நீக்க வாய்ப்புள்ளதா
எவ்வளவு செலவாகும்
ப்ளீஸ் சொல்லவும்

yes its possible... but i dont know the details...
when i was admitted for delivery, the next room patient had the laproscopyfor the purpose u mentioned...

மேலும் சில பதிவுகள்