வன்டு கடி

ஹாய் தோழிஸ்,
என் பப்பு கு 11 மாதம்.காலில் சின்னதா வன்டு கடி போல் உள்ளது.என்ன செய்வது?

மேலும் சில பதிவுகள்