தொடை தேமல்

தொடை இடுக்கில் படர்தாமரை போன்று பரவுகிறது.அறிப்பு இல்லை,கெப்புலங்கள் இல்லை,முடி உதிர்கிறது,அழுக்கு பேல தோல் உரிகிறது.தொடையில் மட்டும்.ஒரு மாத கலமாக இறுக்கிறது. தெரிந்தவர்கள் தயவுசெய்து சொல்லவும்

மேலும் சில பதிவுகள்