சிக்கன் சாஸெஷஸ்

திருமதி சித்ரா, திருமதி அஸ்மா,

சிக்கன் சாஸெஷஸ் கொண்டு(in dry form)-ல் செய்ய ஒரு சமையல் குறிப்பு கொடுங்களேன். நன்றி

மேலும் சில பதிவுகள்