வாயைச்சுற்றி கருவலையாம்???????

என் முகத்தில் வாயைச்சுற்றி கருப்பாக உள்ளது. கண்னை சுற்றியும் கருவளையம் உள்ளது இதை எப்படி சரி செய்வது????????????

மேலும் சில பதிவுகள்