தோழிகலே உதவுங்கல்

அன்பு தோழ்லிகலுக்கு வ்னக்கம் எனக்கு திருமனம் முடிந்து ஒரு வருடம் ஆகிரது இன்னும் ஒரு முரை கூட கரு உன்டகவில்லை இந்த முரை clomid50mg எடுத்து கொண்டென் ஆனால் endometrium 14th day 3.3mm தான் உல்லது thikness வளர என்ன செய்ய வேண்டும் இது போல யாருகவது உல்லத. நான் saudila இருக்கேன் இவங்க பேசரது ஒன்னும் புரியல plz help me..

மேலும் சில பதிவுகள்