கால் வெடிப்பு

வனக்கம் fரிஎன்ட்ச், கால் வெடிப்பு அடிகம எருகு, முன்பெ அலகஹ எருன்த என் கால் எப்பொ ரொம்ப ரொம்ப அசிஙம எருகு. என் நெஇக்ஹ்ட் எப்பொ 75 கிலொ. உடவெ செஇயுஙல்.

kaal vedipu alagha eruka enna seiyanum, romba kracks erupathal prick pannudhu.

tips kodungal sariseivathurku friends.

EAgerly waiting for your replies

Best solution is to scrub and clean the foot twice everyday- once while having bath and once at bedtime. Apply a good moisturizer/foot cream at bedtime. Accumulation of dirt is the main reason for cracked heel.

thank u so much

மேலும் சில பதிவுகள்