மதிப்பீடு

அன் பு தோ ழி களே

இந்தியா வில் உள்ள நிலத்தை விற்கவே ண்டும் .அதன் மதிப்பீட்டை அறிந்துகொள்ள யாரை அணுகவே ண்டும் . please help me

மேலும் சில பதிவுகள்