உல்லன் நூல்

உல்லன் நூலை கொண்டு யானை செய்ய முடியுமா?ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க ப்ளீஸ்?

முடியாதுங்க

don't depend too much on anyone in this world...even your shadow leaves you when you're in darkness..

மேலும் சில பதிவுகள்