வீட்டில் கட்டு எரும்பு தொல்லை தீர உதவி செய்யுங்கள்

எங்கள் வீட்டில் கட்டு எறும்பு தொல்லை அதிகமாக உள்ளது,
சின்ன குழந்தை உள்ளதாள் அதற்கு மருந்தும் வைக்க முடியவில்லை உங்கள் உதவி எதிர்ப்பார்கிறேன்
<!--break-->

The following is one of the methods
Use corn meal. This method is especially great around pets or children, as corn meal by itself is not poisonous. The ants will carry it home and try to eat it, but they can't digest it properly. Be sure to put corn meal wherever you see that the ants like to frequent.

Dr. S.Palani

Information is wealth

மேலும் சில பதிவுகள்