கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் என்பது?

கொழுப்பு நீக்கபட்ட பால் என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது? சென்னையில் எந்த பால் அப்படிப்பட்டது? pasteurised என்றால் என்ன அர்த்தம்? அதே போல் homogenised, toned milk என்பது எதை குறிக்கிறது? help me plzzz. . .

மேலும் சில பதிவுகள்