இடது கால் பாதத்தில் சூடாக‌ உள்ளது

மேலும் சில பதிவுகள்