help me frds km

ேதாழி எனககு அடிவயிறு குததுற மாதிாி இருககு. இது ேகஸா ேவற ஏதும; பிரசசைைனயா

தமிழல ைடப பணண கஸடம இருககு

ேதாழி எனககு அடிவயிறு குததுற மாதிாி இருககு. இது ேகஸா ேவற ஏதும; பிரசசைைனயா

தமிழல ைடப பணண கஸடம இருககு

frd enaku stomake la right side light epaiyavathu kuthura mathiri iruku.ethu athum problema illa cas problema solunga frd

ஆயிரம் முறை சிந்தியுங்கள். ஒருமுறை முடிவெடுங்கள்!

மேலும் சில பதிவுகள்