blouse cutting and stiching help

யாராவது blouse cutting & stiching யை விள௧்கபடகுறிப்புடன் பதிவிடுங்௧ளேன்.(Beginners Ku puriyum padi).pls

மேலும் சில பதிவுகள்