மூலம்-சிகிசை

என் கனவருக்கு மூலம் 3 வது நிலை உள்ளாது.இதனை அறூவை சிகிசை இன்றீ நீக்குவதற்கு எதாவது வழி இருக்கிரதா?
எதெனும் சித்த மருந்து இருந்தால் சொல்லுங்கள்.

மூலத்திற்கு ஓமியோபதியில் நல்ல‌ மருந்து உள்ள்து.
அன்புடன் பூங்கோதை.

ர்

" எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு" குறள்> அறிவுடைமை >பொருட்பால்
" LOVE ALL, TRUST A FEW, DO WRONG TO NONE" ---- William Shakespeare.

நன்றி பூங்கோதை
என்ன மருந்து என்று தெரிவிக்க இயலுமா?

ungal kanavaruku operation mudindhu vitadha .

Anbulla Bala Vannakkam.

For the Piles Bio chemical Tablets in Homoeopathy No 17 (number seventeen ).
You can get this Tablets in Homoeopathy shops only. or contact me andalnachiyar50@gmail.com
Tk you
Anbudan PoongothaiKannammal.

" எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு" குறள்> அறிவுடைமை >பொருட்பால்
" LOVE ALL, TRUST A FEW, DO WRONG TO NONE" ---- William Shakespeare.

மேலும் சில பதிவுகள்