நட்சத்திரப் பூக்கோலம்

இடுக்குப் புள்ளி 21 - 11

Comments

இது வலப்பக்கம் இருந்த கோலம். எப்போ வரும் என்று பார்த்துக் கொண்டே இருந்தேன். அழகா இருக்கு.
நட்சத்திரப் பூ.. பார்க்க கொஞ்சம் எருக்கலம் பூ போலவும் இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்