டிசைன் கோலம் - 7

நேர்ப்புள்ளி, 21 - 1

Comments

அழகோ அழகு. வெகு நேர்த்தியான கோலம். வரைய சுலபமாக இருக்கும் என்று தெரிகிறது.

‍- இமா க்றிஸ்