படிக் கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

பில்டிங் ப்ளாக்ஸ் அடுக்கி விளையாடின மாதிரி இருக்கு. அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்