டிசைன் கோலம் - 8

நேர்ப்புள்ளி, 7 - 1

Comments

எங்கிருந்துதான் இப்படி யோசனைகளெல்லாம் வருமோ! :-)
பிடித்திருக்கிறது சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்