வாத்து கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி - 17 புள்ளி 5 வரிசை 5 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

க்யூட்டா இருக்காங்க. ;-)
இது கோலம் போலவே இல்லை. அவ்வளவு அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்