ஐந்து புள்ளி கோலம் - 4

ஐந்து புள்ளி ஐந்து வரிசை

Comments

வழக்கம் போல... அழகு.
சதுரக் கோட்டுக் கொப்பி வாங்கி வைத்திருக்கிறேன். எல்லாக் கோலமும் போட்டுப் பார்க்கப் போகிறேன் சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்