டிசைன் கோலம் - 12

இடுக்குப் புள்ளி, 7 - 1

Comments

ஈஸியா, ஸ்டைலா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

இதே கோலத்தை 11 புள்ளியில் போடலாம். அதுவும் அழகா இருக்கும்.