ஆறு புள்ளி கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

முயற்சி செய்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்