9 மாத குலந்தைக்கு பழங்கல் குடுகலாம

9 மாத குலந்தைக்கு பழங்கல் குடுகலாம என்ன என்ன பழங்கல் குடுகலாம். இப்போது பருப்பு சாதம், இட்லி , இடியாப்பம், உடச்ச கடலை அரிசி கஞ்சி, தாய் பால், இரட்டை குலந்தை என்பதால் ஆவின் பால். வேரு என்ன என்ன உனவு குடுகலாம்.

Apple a nalla vaegachi macihi kodaga ma

hai

morning or evening ah pa

Morning la kuduma

மேலும் சில பதிவுகள்