ஆறு புள்ளி கோலம் - 2

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

போட்டுப் பார்த்தாச்சு. :-)

‍- இமா க்றிஸ்