பூக்கோலம் - 13

இடுக்குப் புள்ளி, 11 - 6

Comments

ரொம்ப அழகு

ஒற்றை எண்ணிக்கையில் பூக்கள் வருமாறு வரைந்திருப்பது பிடித்திருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்