ஆறு புள்ளி கோலம் - 3

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

நோட்டுல போட்டுப் பார்த்தேன். ஈசியா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

அழகா இருக்கு