ஆறு புள்ளி கோலம் - 4

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 6 வரிசை.

Comments

அழகா இருக்கு சுபத்ரா.

‍- இமா க்றிஸ்

நல்லா இருக்கு....