ஆறு புள்ளி கோலம் - 5

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்