ஆறு புள்ளி கோலம் - 6

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 6 வரிசை.

Comments

அழகு. போட்டாச்சு. :-)

‍- இமா க்றிஸ்