டிசைன் கோலம் - 24

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சூப்பர், சூப்பர், சூப்பர். :-)

‍- இமா க்றிஸ்