ஆறு புள்ளி கோலம் - 7

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

இரண்டு கோடுகள் மட்டும்தானா! சூப்பர்!
விரைவில் முயற்சி செய்து பார்க்கிறேன்.

‍- இமா க்றிஸ்