டிசைன் கோலம் - 25

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சுலபமான அழகான கோலம்.
பளிச்சென்று இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்