ஆறு புள்ளி கோலம் - 8

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 6 வரிசை.

Comments

அழகா இருக்கு ட்ரை பண்ணுவேன்.

‍- இமா க்றிஸ்