ஆறு புள்ளி கோலம் - 9

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 6 வரிசை.