டிசைன் கோலம் - 27

நேர்ப்புள்ளி, 7 புள்ளி 7 வரிசை

Comments

ரொம்ப ஈசியாகவும் & அழகாகவும் இருக்கு கோலம்

கோலம் அழகு :)

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார். (26)

அன்புடன்
அருள் சிவம்.

அழகாக இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்