ஆறு புள்ளி கோலம் - 10

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி 6 வரிசை

Comments

அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்